+35840 843 3016

Kaupanvahvistaja

Kuka on kaupanvahvistaja?

Maistraatissa toimivia kaupanvahvistajia ovat henkikirjoittajat sekä maistraatin päällikön kaupanvahvistajaksi määräämät virkamiehet.

Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee. Kiinteistökaupan kaupanvahvistaja vaaditaan jokaisessa kiinteistönkaupassa. Kaupanvahvistajan tehtävänä on valvoa, että kiinteistökauppa tehdään maakaaren mukaisesti.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa.

Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja.

Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.

Kaupanvahvistajan tehtävät

Kaupanvahvistajan tehtävänä on vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat.

Ennen kuin kaupanvahvistaja todistaa luovutuksen, hänen on tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Luovutuskirja

Luovutuskirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, josta ilmenee omaisuuden luovutus. Asiakirja voi olla esim. kauppasopimus tai lahjakirja.

Luovutuskirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot: luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t) sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja.

Todistuslausuma, lainhuuto ja maksu

Kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan, kaupanvahvistaja merkitsee oman todistuslausumansa luovutuskirjaan. Todistuslausuma merkitään jokaiseen luovutuskirjaan.

Kaupanvahvistajan todistus

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

  • Paikka ja aika (samat kuin kauppasopimuksessa)
  • Kaupanvahvistajan allekirjoitus
  • Nimenselvennys
  • Virka-asema/Maanmittauslaitoksen määräämä
  • Kaupanvahvistajan tunnus

Lainhuuto

Kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan, sekä antaa tietoja siitä, kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Kaupanvahvistaja ilmoittaa luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle.
 
Maksu

Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta 120 euroa. Jos luovutus osapuolten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin maistraatissa, kaupanvahvistaja voi periä korvausta matkakustannuksistaan.